Vážení účastníci,

v súvislosti s Vaším záujmom o online konferenciu „Čo znamená byť angažovanou univerzitou“, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 15.7.2020 a ktorej organizátorom je Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej tiež „PF UMB) v rámci medzinárodného projektu SLIHE / Erasmus+, si Vás dovoľujeme informovať o podmienkach účasti a realizácii konferencie:

 • pre účasť na konferencii je potrebné vyplniť a odoslať online prihlášku,
 • prihláška bude doručená organizátorovi/koordinátorovi projektu na PF UMB, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 • poskytnuté osobné údaje budú použité výhradne na vytvorenie online prezenčnej listiny účastníkov e-publika, ktorou je UMB ako organizátor akcie povinný deklarovať uskutočnenie danej aktivity v zmysle pravidiel programu Erasmus+ KA2
 • o Vašom aktívnom zapojení sa do online konferencie rozhodujete sami individuálne (zapnutím/vypnutím mikrofónu; zapnutím/vypnutím kamery) a môžete ho počas trvania online konferencie na základe Vášho rozhodnutia meniť
 • z priebehu konferencie organizátor nebude vyhotovovať video ani audio záznam zachytávajúci aktivitu účastníkov v e-publiku
 • organizátor sa zaväzuje umožniť účasť na online konferencii výhradne prihláseným osobám,
 • prístupové údaje k prihláseniu sa na konferenciu budú doručené účastníkom týždeň pred konaním konferencie;
 • vyplnením a odoslaním online prihlášky potvrdzujete, že:
  • ste sa oboznámili s podmienkami účasti na online konferencii a s jej priebehom, akceptujete ich a vyplnením a odoslaním registračného formulára s nimi súhlasíte a na konferenciu sa záväzne prihlasujete; tým vstupujete do zmluvného vzťahu s organizátorom konferencie;
  • UMB Vám poskytla informácie v zmysle článku 13 GDPR o podmienkach spracúvania osobných údajov a informácie  o právach dotknutej osoby (ďalej tiež „DO“) v zmysle čl. 15 až 21 Nariadenia EÚ 2016/679 (dalej tiež „GDPR“)

Informácie podľa predchádzajúcej vety  nájdete TU. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov na UMB nájdete na www.umb.sk v časti Ochrana osobných údajov a GDPR.